Educació Secundaria

A l’etapa d’Educació Secundària Obligatòria (12-16 anys) fomentem la capacitat d’autonomia i responsabilitat de l’alumne i aprofundim en els nivells d’aprenentatge significatiu, evolucionant des del coneixement i comprensió de dades, a la capacitat d’aplicació de coneixements en el món real, l’anàlisi, síntesi i avaluació del propi aprenentatge. El 100% dels nostres alumnes continuen la seva formació acadèmica després d’aquest període -Batxillerat o cicles formatius-, en funció dels seus interessos i aptituds.

APRENENTATGE PER PROJECTES

Els projectes interdisciplinaris, orientats a partir del plantejament i resolució de preguntes i problemes generats pel propi alumne, i basats en l’experimentació directa i l’aprofitament dels recursos tecnològics, garanteixen la generació de coneixement significatiu i el desenvolupament dels diferents talents de l’alumnat, potenciant les qualitats individuals i del grup.

ROBÒTICA I PROGRAMACIÓ

Continuem treballant de forma transversal amb llenguatges de programació visual lliures com Scratch, que permeten desenvolupar les habilitats mentals i la capacitat de pensament computacional dels joves a través de la creació de jocs. Utilitzem eines com Arduino, App Inventor o Gamemaker per facilitar l’aprofundiment de la capacitat de programació. Lego WeDo i Minsdstorms continuen sent els nostres companys de viatge a Robòtica.

Educació Secundaria | IE Sant Jordi | Robótica i Programació

LUDIFICACIÓ

La ludificació –derivat del concepte anglès de gamification, de game– és un recurs pedagògic consistent a utilitzar de forma intencional els jocs o les mecàniques derivades de la cultura del joc com a principi interactiu motivacional. L’experimentació amb cotxes Scalextric ens permet, per exemple, estudiar els motors de corrent continua i treballar amb plaques integrades que controlen la velocitat del cotxe a través del mòbil.

EMPRENEDORIA

Fomentem l’esperit emprenedor dels nostres alumnes i el desenvolupament dels hàbits i competències necessaris per dissenyar i implementar mini-empreses i projectes, basant-nos en metodologies de design-thinking orientades a la detecció de les necessitats de la societat i la creació i comunicació eficient de solucions productives.

COMPETÈNCIA DIGITAL

El nostre model pedagògic, basat en l’aprenentatge per projectes i cooperatiu, que transforma a l’alumne en centre i protagonista del seu procés d’aprenentatge, precisa d’eines tecnològiques adients per desenvolupar-se. Per això, treballem al llarg de tota la Secundària amb iPads o portàtils seguint un model 1×1.

LLENGÜES ESTRANGERES

Continuem amb l’ambiciós projecte d’escola d’ensenyament d’anglès amb llicenciats en Filologia Anglesa i auxiliars de conversa a l’aula i treballem en aquesta llengua els crèdits de síntesi dels diferents cursos d’Educació Secundària. L’objectiu d’aquest període és que els alumnes assoleixen el nivell B2 (First Certificate) en concloure 4t d’ESO.

Introduïm l’alemany com a segona llengua estrangera a 1r d’ESO.

Educació Secundaria IE Sant Jordi

INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL

Definida com la capacitat de sentir, entendre i regular eficaçment les nostres emocions, constitueix una font d’energia i connexió amb un mateix i el món que ens envolta, i inclou habilitats com l’empatia, l’expressió i comprensió del sentiments, el control del propi caràcter, la independència, la capacitat d’adaptació, les habilitats socials i el respecte.

SERVEI COMUNITARI

Promou que els alumnes experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, que aprenguin en l’exercici de la ciutadania i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat. Volem desenvolupar no tan sols la competència social i ciutadana, si no també les habilitats relacionades amb el disseny i implementació de projectes, el treball en equip, i la col·laboració amb el teixit associatiu del nostre entorn per construir una societat més justa i cohesionada.

TREVA

El programa TREVA (Tècniques de Relaxació Vivencial Aplicades a l’Aula), basat en l’ús de la relaxació i la meditació en entorns educatius, ha demostrat ser una eina ideal per millorar el rendiment acadèmic estimulant l’atenció i la memòria, la capacitat d’interioritzar, la intel·ligència emocional i la reducció dels conflictes i la tensió a l’aula.