Preinscripció curs 2019-20

 Presentació de sol·licituds: 

La previsió de calendari per a la presentació de sol·licituds de preinscripció -pendent de confirmació definitiva per part del Departament d’Ensenyament- per al segon cicle d’educació infantil, educació primària, centres integrats i educació secundària és del 29 de març al 9 d’abril de 2019.

El primer pas per poder optar a una plaça escolar és la presentació de la sol·licitud de preinscripció dins del període establert pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat. Juntament amb la sol·licitud de preinscripció cal presentar la documentació en el termini establert i en el centre que s’ha demanat en primer lloc:

 • Original i fotocòpia del llibre de família (o altres documents relatius a la filiació). L’original i una fotocòpia del document nacional d’identitat (DNI) de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.
 • Original i fotocòpia del DNI de l’alumneo alumna en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys.
 • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual). Si no se’n disposa el Departament d’Ensenyament consultarà el codi CIP de la targeta sanitària individual al CatSalut.

Quan el nombre de sol·licituds d’admissió és superior a l’oferta de places s’apliquen, per ordre: el criteri de prioritat específic, els criteris generals i els criteris complementaris:

1. Criteris generals

 • Si hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 punts.
 • Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció):
  • Domicili a l’àrea de proximitat del centre: 30 punts.
  • Lloc de treball a l’àrea de proximitat del centre: 20 punts.
  • Domicili al mateix municipi del centre: 10 punts.
  • A la ciutat de Barcelona, domicili al mateix districte del centre: 15 punts.
 • Si el pare, mare o tutor legal reben l’ajut de la renda mínima d’inserció: 10 punts.
 • Per discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne o d’un familiar de primer grau: 10 punts.
 • En el batxillerat també es té en compte la nota mitjan.

2. Criteris complementaris

 • Pel fet de formar part d’una família nombrosa o monoparental: 15 punts.
 • Si l’alumne té una malaltia crònica que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic (s’hi inclouen les persones celíaques): 10 punts.
 • Si el pare, mare, tutor legal o germà de l’alumne ha estat escolaritzat en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals (segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, PQPI i formació professional de grau mitjà) al centre sol·licitat en primer lloc: 5 punts.

3. Criteris específics de prioritat

 • Tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres i ensenyaments adscrits.
 • En l’ESO i el batxillerat, en els centres que es determini per resolució, tenen preferència els alumnes que cursin simultàniament ensenyaments de règim general i ensenyaments professionals de música o dansa, o segueixin programes esportius d’alt rendiment.

Web informativa del Departament d’Ensenyament

El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha creat una web del procés de Preinscripció i Matriculació. Hi trobareu tota la informació sobre aquest procés: criteris que s’apliquen per resoldre situacions d’empat de les sol·licituds en el procés de preinscripció i matrícula, documents que cal aportar per realitzar la preinscripció i el calendari previst per fer la preinscripció i matriculació del proper curs. Quan s’apropen les dates de matriculació, el Departament d’Ensenyament actualitza la informació.

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/

Recordem que només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne/a. En aquesta, s’hi poden indicar peticions d’admissió en diversos centres, sempre ordenats per ordre de preferència. La presentació de més d’una sol·licitud comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

Jornada de Portes Obertes 2019-2020

Divendres 8 de març de 2019. EDUCACIÓ INFANTIL

15.00 h          Benvinguda

15.15 h          Reunió Informativa

15.45-16.15 h           Visita guiada acompanyats per equip directiu per veure el treball a les aules en directe.

16.15 h          Comentaris i preguntes.

 

Diumenge 10 de març de 2019. EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA i ESO

11.00 h          Reunió Informativa

11.30 h         Visita guiada acompanyats per mestres, pares i alumnes de l’escola.

Atenció individualitzada en horari lectiu

L’escola ofereix entrevistes individuals amb visita al centre mentre es desenvolupa la vida escolar per poder conèixer de primera mà la realitat de les aules i l’ambient de treball. Truca o escriu-nos i sol·licita la teva!

Díptic informatiu de l’escola

Us presentem el díptic informatiu de l’escola. Hi trobareu un petit resum del nostre projecte pedagògic, les eines que utilitzem per implementar-lo i els resultats del mateix.