Preinscripció curs 2021-22

 Presentació de sol·licituds: 

La presentació de sol·licituds de preinscripció per al segon cicle d’educació infantil i educació primària s’ha de dur a terme de manera telemàtica des del 15  (a partir de les 9 hores) al 24 de març de 2021. En el cas de l’educació secundària obligatòria (ESO) la preinscripció es farà del 17 (a partir de les 9 hores) al 24 de març de 2021.

Per fer la sol·licitud de preinscripció cal presentar tota la documentació necessària per acreditar la identitat de les famílies sol·licitants i l’acompliment dels criteris de prioritat d’assignació de places. Com que aquest any els tràmits es fan de manera telemàtica, cal escanejar o fotografiar tots els documents demanats per ambdues cares i tenir-los disponibles en el dispositiu que utilitzareu per emplenar el formulari de preinscripció, ja sigui un ordinador, una tauleta o un telèfon intel·ligent, per tal de poder-los adjuntar.

Els documents necessaris per acreditar la identitat de les famílies en la sol·licitud de preinscripció són:

 • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
  Quan l’alumne estigui en situació d’acolliment, el document que cal aportar és la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • DNI del pare, la mare o el tutor o la tutora de l’alumne.
  Si el sol·licitant és estranger, necessitarà la targeta de residència on consta el NIE o el passaport, i si és estranger d’un país membre de la Unió Europea li caldrà adjuntar el document d’identitat del país d’origen.

De manera excepcional, es poden acreditar les dades d’identificació o de filiació de l’alumnat estranger amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o la directora del centre educatiu corresponent valorarà i examinarà la documentació presentada.

Quan el nombre de sol·licituds d’admissió és superior a l’oferta de places s’apliquen els criteris generals i els criteris complementaris:

1. Criteris generals

 • Els criteris de prioritat generals són els següents:
  1. Si el fill o filla que opta a la plaça té germans o germanes que ja estan estudiant al centre sol·licitat, o si el pare, la mare o el tutor o la tutora legal hi treballen, s’obtenen 40 punts.
   Aquest és el criteri que suma més puntuació en el barem de cada infant. Si l’infant està en situació d’acolliment familiar i els fills o les filles de la família acollidora estan escolaritzats en el centre, o el pare o mare hi treballa, també obté aquesta puntuació.
  2. Proximitat geogràfica del domicili habitual o del lloc de treball del pare o la mare a l’escola.
   Cada centre té una zona educativa per poder establir el criteri de proximitat, i això permet sumar puntuacions diferents segons les circumstàncies: 

   • Quan el domicili habitual de la família es troba dins la zona educativa del centre escolar que es demana en primer lloc, se sumen 30 punts.
   • Quan la ubicació del lloc de feina del pare, la mare, el tutor o la tutora està dins la zona educativa del centre triat en primer lloc, se sumen 20 punts.
   • A la ciutat de Barcelona, quan el domicili està situat en el mateix districte municipal que el centre escollit en primer lloc, però fora de la zona educativa del centre, se sumen 15 punts.
   • Quan el domicili familiar es troba dins del mateix municipi, però no dins de la zona educativa del centre que s’ha triat en primer lloc, se sumen 10 punts.
    Podeu consultar quina és la zona educativa de cada centre al seu web abans de fer la sol·licitud de preinscripció. Cal tenir en compte que, dins del criteri de proximitat geogràfica, les puntuacions no se sumen entre si. Això vol dir que si el lloc de feina del pare o la mare està dins la zona educativa i el domicili habitual dins el mateix municipi, però no dins la zona educativa del centre, les dues puntuacions no es podran sumar.
  3. Si la família percep la renda garantida de ciutadania, se sumen 10 punts.
   Quan un membre de la unitat familiar rep l’ajut de la renda garantida de ciutadania.
  4. Si algun membre de la família té una discapacitat, se sumen 10 punts.
   Quan el mateix infant, el pare o la mare, o bé algun germà o germana té una discapacitat igual o superior al 33 %.

2. Criteris complementaris

 • De criteri complementari, només n’hi ha un:Família monoparental o nombrosa. Se sumen 15 punts addicionals.
  Quan l’infant forma part d’una família monoparental o bé d’una família nombrosa sumarà 15 punts addicionals, que li serviran per desempatar.

3. Assignació de plaça

 • Un cop determinada la pertinència o no d’atorgar les puntuacions segons els criteris de prioritat generals, es fa la suma de la puntuació obtinguda. Per a cada centre educatiu s’ordenen totes les sol·licituds rebudes segons les seves puntuacions dels criteris generals, i les que han obtingut una puntuació més alta són les que obtindran una plaça. En cas d’empat es tindrà en compte la puntuació del criteri complementari en primer lloc i després del número de desempat.
 • Recorda que la documentació acreditativa tant dels criteris de prioritat generals com del complementari s’ha d’adjuntar a la sol·licitud de preinscripció dins el període establert.

Web informativa del Departament d’Ensenyament

El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha creat una web del procés de Preinscripció i Matriculació. Hi trobareu tota la informació sobre aquest procés: criteris que s’apliquen per resoldre situacions d’empat de les sol·licituds en el procés de preinscripció i matrícula, documents que cal aportar per realitzar la preinscripció i el calendari previst per fer la preinscripció i matriculació del proper curs.

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/

És molt important respectar les dates, perquè les sol·licituds que es presentin fora d’aquest termini perdran totes les prioritats que haurien pogut tenir a l’hora d’obtenir la plaça. Els criteris de prioritat serveixen per donar una puntuació a cada sol·licitud. D’aquesta manera s’estableix l’ordre d’accés a les places de cada centre. Cal presentar la sol·licitud i adjuntar-hi la documentació d’identificació o de criteris que correspongui.

Jornada de Portes Obertes 2020-2021

Dissabte 6 i diumenge 7 de març de 2021.

JORNADES DE PORTES OBERTES A TOTES LES ETAPES

De 10:00 a 13:00 h

Cal inscriure’s trucant al 93753 12 03

 

 

Atenció individualitzada en horari lectiu

L’escola ofereix entrevistes presencials els dijous i divendres a la tarda des del 9 de febrer, entre les 15:00 i les 17:00 h, prèvia reserva. També podeu concertar una trobada telemàtica amb l’equip directiu del centre en l’horari que millor us escaigui, trucant al 93 753 12 03. Estarem encantats de presentar-vos de primera mà el nostre projecte pedagògic!

Díptic informatiu de l’escola

Us presentem el díptic informatiu de l’escola. Hi trobareu un petit resum del nostre projecte pedagògic, les eines que utilitzem per implementar-lo i els resultats del mateix.