Educació Primària

Entre els 6 i els 12 anys, fomentem el desenvolupament de competències indispensables com el pensament crític, la creativitat, el treball en equip o l’experimentació, per garantir l’assoliment de coneixements contextualitzats i significatius en les intel·ligències més habitualment incloses en els continguts curriculars, com la lingüístic-verbal, la lògic-matemàtica o la naturalista, però també en tot allò relacionat amb la intel·ligència intra i interpersonal, base de la capacitat per esdevenir persones felices i plenament integrades en la societat.

Educació Primària IE Sant Jordi

APRENENTATGE PER PROJECTES

Projectes interdisciplinaris que converteixen l’alumne en el protagonista del procés d’aprenentatge, fomentant la curiositat, l’experimentació, l’autonomia i la competència digital com a camins per assolir coneixements significatius en els entorns de les diferents assignatures.

TREBALL COOPERATIU

Promou el desenvolupament de competències relacionals com la confiança mútua, la comunicació eficaç, la gestió de conflictes, la solució de problemes, la presa de decisions i la regulació de procediments grupals, així com la complementarietat entre alumnes heterogenis i el fet de compartir el rol de lideratge i la responsabilitat.

PENSEM!

Treballem continguts matemàtics utilitzant l’aprenentatge basat en problemes o problem-based learning com a recurs pedagògic per fer més assequibles i pràctics els continguts matemàtics i facilitar el procés d’evolució del pensament concret a l’abstracte.

Una altra eina present a les nostres aules és el càlcul mental diari, que permet adquirir comprensió profunda del sentit dels nombres, facilitant la realització d’operacions aritmètiques cada cop més complexes. Estudis científics recents han demostrat que el càlcul mental estimula la neuroplasticitat i afavoreix la connectivitat cerebral, constituint una eina facilitadora del desenvolupament cognitiu transversal.

LLEGIM!

La lectura és una eina bàsica en el procés d’aprenentatge, perquè constitueix la porta d’accés a la informació i la via de descoberta i aprofundiment del coneixement. Per això dediquem un temps diari a la lectura en català i castellà al llarg de tota la Primària, potenciem la biblioteca a l’aula i treballem intensament la comprensió lectora des de totes les àrees d’aprenentatge.

Educació Primària IE Sant Jordi

PETITS GRANS NARRADORS

Treballem setmanalment l’expressió oral i escrita en català, castellà i anglès i desenvolupem projectes col·laboratius amb la Fundació Tr@ms com ContesNet o Little Contes, potenciant la creativitat dels nens i nenes i les seves capacitats comunicatives. Els premis Drac reconeixen anualment els millors dels nostres petits grans narradors en prosa i poesia en les tres llengües.

VISUAL THINKING

Relacionar idees amb dibuixos o expressar pensaments amb imatges és una capacitat innata del éssers humans. El seu ús a les aules, a través de mapes conceptuals, dibuixos o imatges matemàtiques i mapes mentals permet desenvolupar habilitats com la creativitat, la capacitat per processar informació i comunicar-la o la transformació de la informació en coneixement profund.

ANGLÈS

Amb 4 hores/setmanals d’anglès, les assignatures d’Informàtica i Educació Física impartides també en aquesta llengua, la metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning) de treball de continguts curriculars en anglès i la presència a l’aula d’un auxiliar nadiu de conversa, els nostres alumnes desenvolupen les competències de comprensió i expressió oral i escrita per superar amb èxit les Young Learners English Test (YLE) de Cambridge ESOL, centre del que som preparadors i examinadors oficials. El nostre objectiu és que els alumnes completin l’Educació Primària assolint el nivell A2 d’anglès (KET).

ROBÒTICA I PROGRAMACIÓ

Presents al llarg de totes les etapes educatives, permeten afavorir el desenvolupament cognitiu dels alumnes, estimulant l’adquisició d’habilitats transversals com la capacitat d’abstracció, la creativitat, el pensament lògic-matemàtic i el treball en equip, alhora que enforteixen àrees de coneixement vinculades a la Ciència i la Tecnologia. En aquesta etapa educativa utilitzem eines com Lego WeDo i Minsdstorms, i llenguatges de programació com Scratch i Snap!.

Educació Primària IE Sant Jordi
Educació Primària IE Sant Jordi

VALORS

A través de l’anàlisi i gestió de les relacions i conflictes a l’aula treballem de forma cooperativa el desenvolupament de valors fonamentals com la tolerància, el respecte per la diferència, el pensament crític, l’autoconfiança, el sentit de pertinença al grup o la responsabilitat, que ens ajudaran en el procés maduratiu de pas de la infantesa a la preadolescència.

ESCACS

Utilitzem els escacs al cicle mitjà d’Educació Primària com una eina per desenvolupar la intel·ligència viso-espacial i lògic-matemàtica –els escacs són geometria i matemàtiques pures!- però també altres capacitats fonamentals com la concentració, la reflexió i el coneixement de les pròpies fortaleses i debilitats.

HORT

A través del treball cooperatiu a l’hort promovem en els alumnes la consciència mediambiental, el respecte cap a l’entorn i la reflexió sobre la sostenibilitat, alhora que desenvolupem des de l’experiència directa la intel·ligència naturalística.

TREVA

El programa TREVA (Tècniques de Relaxació Vivencial Aplicades a l’Aula), basat en l’ús de la relaxació i la meditació en entorns educatius, ha demostrat ser una eina ideal per millorar el rendiment acadèmic estimulant l’atenció i la memòria, la capacitat d’interioritzar, la intel·ligència emocional i la reducció dels conflictes i la tensió a l’aula.

Educació Primària IE Sant Jordi

MÓN DE L’ART

El contacte amb diferents propostes artístiques –des de Matisse a Hundertwasser, passant per l’art africà tribal o l’art de carrer de Bansky- constitueix una eina per potenciar la creativitat dels nostres alumnes, la seva capacitat comunicativa, autonomia i iniciativa personal, el procés de reflexió sobre les emocions pròpies i alienes, la curiositat per altres cultures o l’interès per l’experimentació.

EDUCACIÓ FÍSICA

La duem a terme setmanalment al poliesportiu municipal de can Banús i ens permet aprofundir en habilitats bàsiques com el treball en equip, l’autodisciplina i la capacitat de superació i esforç. Participem anualment al Jocs Cooperatius impulsats per la Federació de Cooperatives d’Ensenyament de Catalunya, com una forma més de promoure els valors del cooperativisme.