Educació Infantil

Aquesta primera etapa constitueix el moment de descoberta i acollida dels nens i nenes en la gran família educativa que la IE Sant Jordi representa. És un moment d’enorme plasticitat neuronal i permeabilitat a l’aprenentatge, on a través d’un clima d’afecte, entusiasme, cooperació i potenciació de la diversitat d’intel·ligències, contribuïm a que esdevinguin en el futur adults feliços i compromesos amb el seu entorn. Treballem basant-nos en quatre eixos: el llenguatge com a base del pensament, el joc com a vehicle d’aprenentatge, la gestió de les emocions i l’adquisició d’hàbits.

BENVINGUTS!

Els primers instants del matí, un espai per afavorir en els nens i nenes el desig de descobrir, experimentar i aprendre, prenent consciència de sí mateixos i d’allò que els envolta a través de cançons, poemes i jocs breus.

ELS LLENGUATGES

La capacitat per expressar els propis pensaments i emocions i entendre els d’aquells que ens envolten és un element determinant per assolir la maduresa com a individu i com a membre de la societat que integrem. A Educació Infantil treballem aquesta capacitat de forma transversal, abastant des de l’adquisició de la lectoescriptura al llenguatge musical i plàstic, l’expressió corporal i el plurilingüisme.

El meu nom és… DESCOBERTA!

A través de l’aprenentatge dels caràcters que representen el propi nom i el dels companys de classe introduïm als més petits en el món de la lectoescriptura.

PADRINS DE LECTURA

Projecte cooperatiu entre alumnes de CS-2 i P5 que ens permet fomentar la convivència i la cooperació entre cicles, millorar la competència lectora dels més petits, afavorir la comunicació de l’alumnat de diferents cicles, fomentar l’aprenentatge entre iguals i el plaer de la lectura i educar en la responsabilitat i el compromís.

TIC-TAC ESTIC AMAGAT!

Aquest projecte de lectoescriptura, basat en l’aprenentatge cooperatiu entre els alumnes de P5 del nostre centre i els dels centres escolars integrats en la Fundació Tr@ms, promou el desenvolupament d’eines comunicatives que integren l’expressió oral i escrita i l’ús d’elements visuals.

Educació Infantil IE Sant Jordi

ANGLÈS

Des de P3 els nens i nenes del nostre centre estan immersos en un entorn plurilingüe amb una presència important de l’anglès a través del joc, les cançons, els contes, les dramatitzacions i el vocabulari al llarg de 4 hores setmanals. Un mestre especialista en anglès és el responsable d’acompanyar l’alumne en aquesta descoberta amb la col·laboració d’un auxiliar de conversa nadiu anglès.

AMBIENTS

Prenent com a inspiració la filosofia educativa Reggio Emilia, oferim als nostres alumnes quatre espais de descoberta i experimentació: “Aigua i grana”, “Llum i ombres”, “Traços i mots” i “Funny Tales”. Textures de materials, jocs amb taules de llum, lletres que podem combinar per inventar mil històries and puppets that tell us magic tales… Els infants esdevenen protagonistes actius i creatius del seu aprenentatge, a través del joc, l’exploració, l’experimentació i el treball cooperatiu.

Educació Infantil IE Sant Jordi

MÓN DE L’ART

Experimentem amb Picasso, Miró o Pollock per aprendre a veure el món amb ulls diferents, potenciant la creativitat i la imaginació i desenvolupant el plaer per gaudir de l’art.

PSICOMOTRICITAT

La música, la dansa i el treball psicomotriu constitueixen eines úniques per afavorir el desenvolupament emocional i físic dels petits, promoure la capacitat creativa i comunicativa i potenciar la coordinació, l’autocontrol i l’esforç personal. Des de P3 fins CI-2 anem setmanalment a la piscina al llarg del tercer trimestre.

Educació Infantil | IE Sant Jordi | Aprenem Jugant

APRENEM JUGANT!

El joc constitueix la forma natural de descoberta i relació amb el món dels infants. Afavoreix que utilitzin la fantasia i la imaginació per acostar-se i entendre allò que els envolta. A l’IE Sant Jordi utilitzem el joc en les seves diferents modalitats –simbòlic, representatiu i didàctic- com a recurs pedagògic únic per adquirir nous aprenentatges i desenvolupar estratègies i recursos personals i socials.

ENTUSIASMAT

EntusiasMAT és un programa didàctic-pedagògic per a nens de 3 a 12 anys, basat en les Intel·ligències Múltiples, que treballa les Matemàtiques amb continguts significatius i adaptats a la realitat dels infants. Treballem des de la manipulació,  l’experimentació directa i el joc amb elements de la vida quotidiana perquè els infants facin seus els conceptes  matemàtics i els interioritzin amb profunditat generant coneixement amb sentit per als nens i nenes.

Educació Infantil | IE Sant Jordi | EstusiasMAT

ROBÒTICA I PROGRAMACIÓ

Constitueixen eines molt potents per afavorir el desenvolupament cognitiu dels més petits, estimulant noves habilitats de pensament, potenciant la creativitat, l’observació i l’experimentació a través del joc i l’aprenentatge significatiu. Permeten l’adquisició d’habilitats transversals com la percepció espacial i seqüencial en interacció amb altres àrees d’aprenentatge –anglés, psicomotricitat-. A l’IE Sant Jordi treballem des de P3 a P5 amb recursos específics per aquestes edats que inclouen eines com Bee Bot, Scracht Jr i Matrix Game 2.

COMPETÈNCIA DIGITAL

L’habilitat per buscar, obtenir, processar i comunicar informació i transformar-la en coneixement, és una necessitat bàsica en el món actual, que permetrà als nostres alumnes ser autònoms, enfrontar-se amb èxit als problemes del món real i aprendre al llarg de la vida. Les eines tecnològiques que emprem a Educació Infantil –iPads i pissarres digitals- ens permeten aprofundir alhora en altres competències interrelacionades com la lingüística, matemàtica, de coneixement del món físic, etc.

Educació Infantil IE Sant Jordi
Educació Infantil IE Sant Jordi

SENTIMENTS: la gestió de les emocions

El reconeixement de les emocions pròpies i les dels altres i la regulació de les mateixes –coneixement d’un mateix, autoestima, gestió conscient de les emocions i conductes- és un element indispensable per assolir la madurés plena de tot infant. Sentiments és l’àmbit on les treballem de forma específica a classe, a través del joc, els contes i el llenguatge visual.

TREVA

El programa TREVA (Tècniques de Relaxació Vivencial Aplicades a l’Aula), basat en l’ús de la relaxació i la meditació en entorns educatius, ha demostrat ser una eina ideal per millorar el rendiment acadèmic estimulant l’atenció i la memòria, la capacitat d’interioritzar, la intel·ligència emocional i la reducció dels conflictes i la tensió a l’aula.

Educació Infantil | IE Sant Jordi | Treva