Preinscripcions

ATENCIÓ FAMÍLIES! AQUEST ÉS EL CALENDARI PER LA PREINSCRIPCIÓ DEL CURS 2020-2021

Presentació de sol·licituds en suport informàtic: del 13 al 22 de maig de 2020.

Presentació de sol·licituds presencialment amb cita prèvia: del 19 al 22 de maig de 2020.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS TELEMÀTIQUES (opció preferent): del 13 al 22 de maig de 2020

Enguany, i com a conseqüència de la pandèmia per Covid19 , s’intenta reduir al màxim els tràmits presencials i per això es recomana sempre que sigui possible la presentació telemàtica de la pre-inscripció.

Podeu dur a terme la preinscripció dels vostres fills/es al segon cicle d’educació infantil, primària i secundària telemàticament des del 13 al 22 de maig de 2020

Enguany s’elimina la necessitat de presentar la sol·licitud i la documentació en paper al centre, i queda substituïda per l’enviament del resguard de la sol·licitud i la documentació necessària, escanejada o fotografiada, mitjançant un correu a la bústia electrònica de l’escola (escola@iesantjordi.org), si hem estat triats en primera opció. Amb aquest enviament la sol·licitud de preinscripció es considera formalitzada. L’escola Sant Jordi us contestarà aquest correu justificant la recepció de la sol·licitud per a què en tingueu constància.

QUÈ CAL FER PER PRESENTAR LA SOL·LICITUD TELEMÀTICA?

 • Omplir i formalitzar la sol·licitud de preinscripció online:

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=20160079072543618:5:::NO:RP,5,10,15,20,25::&cs=3RCnhdbVsPj64905BiWTUG9RIES0

 • El nostre codi de centre és: 08026506

 

 • Si necessiteu ajuda o teniu qualsevol dubte mentre ompliu la sol·licitud, podeu trucar-nos al 937531203 o 683197065 i us ajudarem a complimentar tot el procés (horari d’atenció 9:00 a 13:00 i de 15:00 a 17:00).
 • Envieu el resguard que es genera amb la presentació online i la documentació necessària al nostre correu  escola@iesantjordi.org
 • Rebreu un correu de confirmació que us servirà com a comprovant de la formalització de la vostra sol·licitud.
 • ATENCIÓ! És imprescindible fer totes dues coses: sol·licitud online i enviament de correu amb el resguard i la documentació. Si no es fan totes dues coses, la preinscripció no es podrà validar.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Juntament amb el resguard de la sol·licitud de preinscripció cal presentar, en tots els casos, una còpia de la documentació següent  escanejada o fotografiada:

 • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
 • DNI de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.
 • Targeta sanitària del nen/a

De forma extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o directora del centre la valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada.

Trobareu tota la informació actualitzada dels terminis i documentació, a la web del Departament d’Ensenyament.

Aquí trobareu la nostra oferta d’ensenyaments gratuïts i l’oferta de grups i de llocs escolars vacants en cadascun dels ensenyaments per aquest proper curs 2020-2021.

La matrícula es farà del 13 al 17 de juliol (dades provisionals en funció de l’evolució de la pandèmia).

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS PRESENCIALS (opció només excepcional): del 19 al 22 de maig de 2020

De manera excepcional, per a aquelles famílies a qui no sigui possible dur a terme la presentació telemàtica, aquesta es pot fer de forma presencial a l’escola sempre amb cita prèvia. 

QUÈ CAL FER PER PRESENTAR LA SOL·LICITUD PRESENCIALMENT?

 • Sol·licitar cita prèvia trucant a l’escola al 937531203 o 683197065 (horari d’atenció telefònica 9:00 a 13:00 i de 15:00 a 17:00 h) o fent-nos arribar un correu a escola@iesantjordi.org
 • Acudir al centre seguint les següents recomanacions:
  • ha de venir a l’escola el menor nombre possible de persones per fer les gestions (preferiblement una sola persona)
  • portar la documentació per a poder escanejar-la o fotocopiar-la
  • portar la sol·licitud emplenada des de casa. Podeu descarregar-vos aquí el document de sol·licitud.
  • portar un bolígraf propi
  • es recomana portar mascareta i guants (si no en teniu, l’escola us en dispensarà)
  • no han d’acudir les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament per infecció confirmada o sospita per Covid19. En aquest cas podeu autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.

CRITERIS PER AL CÀLCUL DE LA PUNTUACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

1. Criteris generals

 • Si hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 punts.
 • Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció):
  • Domicili a l’àrea de proximitat del centre: 30 punts.
  • Lloc de treball a l’àrea de proximitat del centre: 20 punts.
  • Domicili al mateix municipi del centre: 10 punts.
  • A la ciutat de Barcelona, domicili al mateix districte del centre: 15 punts.
 • Si el pare, mare o tutor legal reben l’ajut de la renda mínima d’inserció: 10 punts.
 • Per discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne o d’un familiar de primer grau: 10 punts.
 • En el batxillerat també es té en compte la nota mitjana.

2. Criteris complementaris

 • Pel fet de formar part d’una família nombrosa o monoparental: 15 punts.

3. Criteris específics de prioritat

 • Per a l’educació primària i l’ESO, tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres i ensenyaments adscrits al centre sol·licitat.
 • A les places d’ESO dels centres amb l’horari adaptat, tenen preferència els alumnes que cursin simultàniament ensenyaments de règim general i ensenyaments professionals de música o dansa, o segueixin programes esportius d’alt rendiment.

Truca’ns o escriu-nos si necessites ajuda!

683 197 065

escola@iesantjordi.org
albertgorriz@iesantjordi.org

  SOM LA TEVA ESCOLA!

  A la nostra web trobareu detallat el projecte educatiu del centre, la carta de compromís educatiu, les mesures i suports previstes per a l’atenció educativa de l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu i la nostra oferta d’activitats complementàries i extraescolars amb els preus corresponents.